De tocht fan 2020


De tocht fan 2020 hat al west. De start wie op 05-06-2020 om 19:25 oere yn Heech. 4 ha de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Repko Snits foar al jo sportprizen In hardstikkene goed doel Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Recreatieschap Marrekrite Stichting Ramon scoort tegen kanker Warkumer ierdewurk