De tocht fan 2020


De tocht fan 2020 hat al west. De start wie op 05-06-2020 om 19:25 oere yn Heech. 4 ha de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Recreatieschap Marrekrite Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Warkumer ierdewurk Repko Snits foar al jo sportprizen Stichting Ramon scoort tegen kanker In hardstikkene goed doel