De tocht fan 2020


De tocht fan 2020 hat al west. De start wie op 05-06-2020 om 19:25 oere yn Heech. 4 ha de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Recreatieschap Marrekrite Repko Snits foar al jo sportprizen Voor iedereen die van de Friese natuur houdt In hardstikkene goed doel Aldhaven 4 Foppe Warkumer ierdewurk